W celu analizy bieżącego stanu technicznego maszyn realizuje się diagnostykę opartą o pomiar intensywności sygnału układu wibroakustycznego. W ten sposób można zaobserwować pojawienie się sygnałów świadczących o niesprawności np. napędu maszyny, które w konsekwencji mogą prowadzić do jego mechanicznego uszkodzenia. Służby utrzymania ruchu technicznego kontrolują by jak najwcześniej zdiagnozować wstępnie i w dogodnym czasie usunąć wykryte usterki, bądź dokonać wymianę zużytych części maszyny. Wibracje mechaniczne, generowane przez różnego rodzaju źródła, mogą powodować uszkodzenia konstrukcji mechanicznych i zakłócać prawidłową ich pracę, a także przyspieszać zużycie elementów prowadząc w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia. Prawie zawsze drgania są również bezpośrednią przyczyną hałasu, stąd zaleca się aby przeprowadzać badania równocześnie.

Laboratorium ECO-NOISE wykorzystuje m.in. zapisy i procedury badawcze oparte na normie:

Pomiar i ocena drgań według PN-ISO 10816 Drgania mechaniczne. Ocena drgań maszyny na podstawie pomiarów na częściach niewirujących.

Zgodnie z powyższą procedurą określono ogólne warunki i procedury pomiarów i oceny drgań niewirujących części maszyn, których ogólne kryteria oceny dotyczą zarówno prób w warunkach eksploatacyjnych oraz prób odbiorczych; opracowano je w celu zapewnienia niezawodnej, długotrwałej eksploatacji maszyn
Nasza firma oferuje profilaktyczne sprawdzenie maszyn w celu poznania aktualnego stanu technicznego badanej maszyny i urządzeń oraz szacowania ich serwisu w najbliższym okresie. Informacja o stanie technicznym maszyny pozwala na zrównoważone zaplanowanie remontów czy postojów na ich konserwacje bądź naprawę. Regularne pomiary drgań i hałasu pozwalają zrezygnować z planowych i nie zawsze skutecznych remontów czy przeglądów zalecanych przez serwis. W diagnostyczne odbiorowej bądź po remoncie pomiary drgań badanych maszyn mają charakter odbiorowy po wykonanym remoncie oraz stanowią podstawę do dopuszczenia maszyny do rozruchów próbnych bądź gwarancyjnych. Gdy chcemy uzyskać jak największą żywotność i wydajność w okresie eksploatacyjnym szczególnie ważne jest uzyskanie niskiej intensywności zmierzonych drgań w całym zakresie warunków pracy maszyny.

Diagnostyka wibroakustyczna daje doskonałą informację o stanie dynamicznym maszyn, pozwalając staranniej przygotować się do ich remontu. Podstawą wibroakustycznej oceny stanu dynamicznego maszyny jest intensywność drgań. Za ocenę intensywności drgań możemy przyjąć każdą wielkość charakteryzującą stan drganiowy maszyny. Wybór takiej wielkości zależy od wielu czynników i nie jest sformalizowany. Ze względu na sposób pomiaru, związany z używanym sprzętem pomiarowym, drgania elementów nie wirujących mierzy się zwykle jako bezwzględne (w inercjalnym układzie odniesienia), natomiast drgania elementów wirujących mierzy się jako względne (względem elementu maszyny przyjętego jako stały element odniesienia), do którego mocuje się czujniki przemieszczeń względnych.

Aktualny stan techniczny maszyn możemy ocenić za pomocą generowanych przez nie procesów wibroakustycznych. Do tego celu stosowane są pomiary drgań bezwzględnych, względnych oraz hałasu. Te pomiary wzajemnie się uzupełniają i stanowią doskonałe źródło informacji dla zdobycia pełnej wiedzy.

Regularne pomiary wibroakustyczne w znaczący sposób minimalizują koszty eksploatacji i serwisowania monitorowanych maszyn. Diagnostyka wibroakustyczna maszyn może być realizowana na częściach niewirujących, jak również poprzez pomiar drgań wałów wirujących. Ogólne wymagania dotyczące pomiaru drgań mechanicznych maszyny, metod pomiarowych, kryteriów oceny zawarte są wytycznych producentów maszyn. W praktyce pomiarów inżynierskich najczęściej można spotkać się z wykorzystaniem znajomości polskich norm.

Przyrząd do pomiaru drgań

Nasza firma posiada wysokiej jakości przyrządy do pomiaru wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach. Sprzęt ten spełnia wymagania norm powołanych oraz posiada aktualne świadectwo wzorcowania miernika i czujnika przyspieszeń wraz z kalibratorem akustycznym. Sprzęt należy do akredytowanego laboratorium pomiarowego.