AKREDYTOWANE POMIARY IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH

Wykonujemy badania i obliczenia izolacyjności akustycznych przegród wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz pomiary od dźwięków uderzeniowych (np. stropy). Pomiary akustyczne wykonujemy metodą „in situ” – w warunkach rzeczywistych, w miejscu zainstalowania przegrody natomiast obliczenia na podstawie danych przekazanych przez zleceniodawcę.

Pomiary izolacyjności wykonujemy w oparciu o zgodność z następującymi wymogami zawartymi w:

  • pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród budowlanych przegród zewnętrznych zgodnie z PN-EN ISO 140-5:1999   (pomiary akredytowane)
  • pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród budowlanych przegród zewnętrznych zgodnie z  PN-EN ISO 16283-3:2016-04  (pomiary akredytowane)
  • pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród budowlanych przegród wewnętrznych zgodnie z PN-EN ISO 140-4:2000  (pomiary akredytowane)
  • pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród budowlanych przegród wewnętrznych zgodnie z  PN-EN ISO 16283-1:2014-05 z wyłączeniem punktu 7.4, PN-EN ISO 16283-1:2014/A1:2018-02  (pomiary akredytowane)
  • pomiary czasu pogłosu zgodnie z PN-EN ISO 3382-2:2010 (pomiary akredytowane)

OBLICZENIA AKUSTYCZNE PRZEGRÓD PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PROJEKTOWANYCH

Oferujemy szybką ocenę izolacyjności akustycznej różnych konstrukcji, z wykorzystaniem dostępnej w programie bazy danych oraz przy użyciu własnych, wprowadzonych ręcznie materiałów. W programie użyto rozwijanych menu, służących do wyboru materiałów oraz parametrów projektowanej przegrody. Użycie certyfikowanego programu akustycznego wyświetla rysunek konstrukcji oraz wykres tłumienności TL w pasmach tercjowych.

Program szacuje izolacje dźwiękową ścian, podłóg, sufitów i okien. Oblicza tłumienność TL w pasmach tercjowych, wskaźnik ważonej izolacyjności akustycznej właściwej Rw­­ oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C oraz Ctr, wykorzystywane w projektowaniu.

Użycie programu certyfikowanego ocenia właściwości akustyczne materiałów oraz pozwala na płynny proces wprowadzania zmian projektowych.

Program być wykorzystywany do szybkiej oceny nowych materiałów i systemów lub zbadania skutków zmian w projekcie. Program modeluje materiały z wykorzystaniem teorii sprężystości, uwzględniając skutki grubości ściany zgodnie z zaleceniami Ljunggren’a, Rindell’a i innych. Bardziej złożone konstrukcje są modelowane według Sharp’a, Cremer’a i innych.

W obliczeniach uwzględniać możemy elementy o skończonych rozmiarach, również te o niewielkich gabarytach, takie jak okna. Ma to decydujący wpływ na ostateczny wynik obliczeń. Jest to narzędzie do symulacji, obliczenia nie są substytutem rzeczywistych pomiarów w terenie. Jednak porównania symulacji z rzeczywistymi pomiarami dowodzą, że program wiarygodnie przewiduje izolacyjność akustyczną z dokładnością do 3 dB dla większości konstrukcji.

Doświadczenie i wiedza w wprowadzaniu danych oraz propozycja materiałów pozwalają skutecznie określić konstrukcję właściwą dla uzyskania pożądanej izolacyjności akustycznej.