Dosyć często nasze laboratorium spotyka się z uszkodzeniami budynków na skutek oddziaływania drgań (budynki usytuowane blisko arterii komunikacyjnych o intensywnym ruchu z udziałem samochodów ciężarowych, autobusów i innych ciężkich pojazdów lub spowodowane robotami budowlanymi), jak również dotyczące nadmiernego wpływu drgań na ludzi w budynkach (naruszenia komfortu wibracyjnego). Przeprowadzamy pomiary na obiektach zarówno istniejących jak również będących w fazie budowy oraz modernizacji.

Laboratorium ECO-NOISE wykonuje:

 • Pomiary i oceny wpływu drgań na kondycję budynków według PN-B-02170:2016. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
  W niniejszej normie określono kryteria oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na budynki oraz na urządzenia umieszczone w budynkach. Drgania uwzględniane w niniejszej normie są wywołane działaniami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od człowieka. Źródła drgań znajdują się w obrębie budynków (na oddzielnych fundamentach) albo poza nimi, w odległości stałej lub zmiennej w czasie.
  Podstawą oceny są wartości parametrów opisujących drgania przekazywane na budynki, niezależnie od sposobu ich propagacji w podłożu od źródła drgań do budynku. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynku zgodnie z PN-B-02171 Przedmiotem normy jest ocena wpływu drgań (zapewnienia komfortu wibracyjnego) na ludzi przebywających w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny. Bierny odbiór drgań ma miejsce wtedy, gdy człowiek odbierający drgania nie obsługuje źródeł drgań i nie ma bezpośredniego wpływu na pracę źródeł drgań.

  Wymagania niniejszej normy stosuje m.in. w:
  – w diagnostyce dotyczącej oceny wpływu drgań pochodzących z eksploatowanych albo projektowanych źródeł drgań na istniejące budynki i urządzenia umieszczone w budynkcbh

 • Pomiary i oceny drgań oddziałujących na ludzi oraz urządzenia znajdujące się w budynkach według PN-B-02171:2017. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Ocena przybliżona wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na konstrukcję budynku
  W niniejszej normie określono metody oceny wpływu drgań przekazywanych na ludzi przebywających w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny oraz kryteria zapewnienia tym ludziom niezbędnego komfortu wibracyjnego.
  Źródła drgań mogą znajdować się w obrębie budynków lub poza nimi, w odległości stałej lub zmiennej w czasie.

  Wymagania niniejszej normy stosuje się m.in. w:
  – w diagnostyce dotyczącej oceny zapewnienia komfortu wibracyjnego ludziom przebywającym w istniejących budynkach i odbierającym w sposób bierny drgania pochodzące z eksploatowanych albo projektowanych źródeł drgań

Przyrząd do pomiaru drgań

Nasza firma posiada wysokiej jakości przyrządy do pomiaru wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach. Sprzęt ten spełnia wymagania norm powołanych oraz posiada aktualne świadectwo wzorcowania miernika i czujnika przyspieszeń wraz z kalibratorem akustycznym. Sprzęt należy do akredytowanego laboratorium pomiarowego.