Laboratorium akustyczne – pomiary przemysłowe, budowlane, lotniska i porty, drogowe i kolejowe| Eco-Noise

 • pomiary hałasu przemysłowego w środowisku, pochodzącego od instalacji i urządzeń, zgodnie z wymogami Załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1710). Badania akredytowane.
 • pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007 r. – Załącznik nr 2 (Dz. U. Nr 192 z 2007 r., poz. 1392),a także PN-ISO 1996-1:2006 oraz PN-ISO 1996-2:1999+Ap1 2002).Badania akredytowane.
 • Wyznaczanie „In-situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów PN-ISO 10847:2002. Badania akredytowane.
 • Pomiary na stanowiskach pracy zgodnie z PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011. Badania akredytowane.
 • pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zgodnie z PN-87/B-02156 oraz PN-87/B-02151/02.Badania akredytowane.
 • Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – hałas od urządzeń wyposażenia technicznego zgodnie z PN-EN ISO 10052:2007. Badania akredytowane.
 • pomiary hałasu z maszyn i urządzeń – pomiary poziomów mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego z zastosowaniem powierzchni odbijającej dźwięk, zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011 oraz PN-EN ISO 3744:2011. Badania akredytowane.
 • pomiary czasu pogłosu PN-EN ISO 3382-2:2010. Badania akredytowane
 • pomiary hałasu impulsowego, charakteryzowanego przez równoważny poziom dźwięku. Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1710) PN-ISO 10843:2002, PN-ISO 1996-2:1999/A1:2002. Badania akredytowane.
 • pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród budowlanych przegród zewnętrznych zgodnie z PN-EN ISO 140-5:1999. Pomiary akredytowane
 • pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród budowlanych przegród zewnętrznych zgodnie z PN-EN ISO 16283-3:2016-04. Pomiary akredytowane
 • pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród budowlanych przegród wewnętrznych zgodnie z PN-EN ISO 140-4:2000. Pomiary akredytowane
 • pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród budowlanych przegród wewnętrznych zgodnie z PN-EN ISO 16283-1:2014-05 z wyłączeniem punktu 7.4, PN-EN ISO 16283-1:2014/A1:2018-02. Pomiary akredytowane