1. Zarządzanie środowiskowe zakres prac:
Ewidencja odpadów: 
– nadzór nad kartami przekazania odpadów,
– sporządzanie kart ewidencji odpadów,
– pełna sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska, 
– sporządzanie zbiorczego zestawienia danych – odpady opakowaniowe, odpady niebezpieczne,
– przejęcie obowiązku i samodzielne prowadzenie rozliczeń,
– nadzorowanie umów z innymi posiadaczami odpadów, recyklerami, dokumentacja, 

Opłaty za Korzystanie ze środowiska
Obliczanie opłat za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających
z terenu zakładu, składanie sprawozdawczości ewidencji zanieczyszczeń oraz obliczonych opłat za korzystanie ze środowiska do urzędu marszałkowskiego przewidzianych w ustawowych terminach o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799)
– Cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu,

Opłaty za korzystanie z wód
Nadzór i sprawozdawczość w zakresie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie przewidzianym przez ustawę z 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz. 1566) w związku z kwartalnym obowiązkiem ustalania zakresu korzystania z wód (raporty do Wód Polskich)

Raporty Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
– Rejestracja zakładu w systemie
– Wprowadzaniu danych ( 1x w roku) do systemu KOBIZE.

Opłata produktowa
Optymalizacja opłat a organizacja odzysku – ustawodawca zawsze zezwala na realizację obowiązków samodzielnie. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 r., poz. 150) wprowadzający produkty w opakowaniach może wykonywać obowiązek odzysku i recyklingu opakowań samodzielnie, jeżeli poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi

2. Obsługa firm – realizujemy:
wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów
zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia
rejestracja urządzeń do CRO wraz z sprawozdawczością roczną do bazy o SZWO i FGC
wnioski o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wnioski o zbieranie odpadów
Wnioski o przetwarzanie odpadów
Wnioski o wytwarzanie odpadów
Operat wodnoprawny
Uzyskiwanie i zmiana Pozwolenia Zintegrowanego
Audyt środowiskowy
Realizacja zarządzeń pokontrolnych WIOŚ
Doradztwo w ramach bieżącej działalności firmy