Pomiary i obliczenia akustyczne zgodne z certyfikacją BREEAM

Realizujemy analizy i pomiary akustyczne zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, potwierdzone certyfikatem BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod). Aktualnie jest to jedna z najczęściej stosowanych metod certyfikacji w Europie. Metoda ta pozwala ocenić jakość przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego, skupiając się ostatecznie na ekologii budynków. Wykonanie odpowiednich realizacji zgodne z wytycznymi BREEAM skutkuje dużymi osiągnięciami optymalizującymi w zakresie np. „zrównoważonej akustyki”.

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) został wprowadzony w 1990 r. w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Jest obecny w 77 krajach. W Polsce jest najczęściej używanym systemem. W procesie certyfikacji niezbędne jest zatrudnienie asesora BREEAM – ich listę można znaleźć na stronach GreenBook Live operatora systemu, BRE Global, który przyznaje certyfikaty.

W BREEAM wyróżnia się kilka schematów:

New Construction (International – dla krajów poza Wielką Brytanią) dla budynków nowopowstających,
In-Use dla budynków istniejących i użytkowanych min. dwa lata,
Refurbishment & Fit-Out dla renowacji i wykończenia,
Communities dla projektów urbanistycznych i Infrastructure dla projektów infrastrukturalnych.

BREEAM podzielony jest na dziesięć kategorii:

Zarządzanie
Zdrowie i dobre samopoczucie
Energia
Transport
Woda
Materiały
Odpady
Wykorzystanie terenu i ekologia
Zanieczyszczenia

W każdej kategorii określono konkretną liczbę punktów krytycznych (Prerequisites), które trzeba spełnić, żeby w ogóle ubiegać się o certyfikat, wymagań minimalnych – również koniecznych, a także pozostałych, opcjonalnych wymagań (w tym kategoria innowacji), za spełnienie których otrzymuje się dodatkowe punkty. Wśród wymagań krytycznych znajduje się np. wykorzystanie legalnie uprawianego i pozyskanego drewna czy materiałów niezawierających azbestu. Sumę uzyskanych punktów mnoży się przez wagę procentową ustaloną dla danego kraju. Za punktację powyżej 30% otrzymuje się certyfikat na poziomie Pass, za >45% Good, >55% Very Good, >70% Excellent, a >85% Outstanding.

Proces certyfikacji zazwyczaj dzieli się na fazę koncepcji i projektowania, fazę realizacji i fazę zakończenia inwestycji i przekazania budynku do użytkowania.

Asesor odpowiedzialny jest za rejestrację budynku w systemie, interpretację wymagań, organizowanie spotkań z zespołem projektowym, zbieranie dokumentacji i komunikację z operatorem systemu. W zespole powinien uczestniczyć inwestor oraz inne podmioty w zależności od fazy wznoszenia budynku. Jeśli certyfikacja obejmuje tylko powierzchnie wspólne bez części, które później będą wynajęte (shell and core), można wtedy dodatkowo przeprowadzić certyfikację Refurbishment & Fit-Out dla powierzchni jednego lub większej liczby najemców. W procesie certyfikacji In-Use, na zasadzie self-assessment, zarządca/właściciel wypełnia ankietę jednokrotnego wyboru, złożoną z 200 pytań, kompletuje dokumentację, a asesor dokonuje jej weryfikacji i przeprowadza audyt.

Efektywność budynków według BREEAM oceniana jest w kilku obszarach: zarządzanie, energia, zdrowie i samopoczucie, zanieczyszczenie środowiska, transport, użytkowanie gruntów, ekologia, materiały oraz woda. Jednym z czynników oceny jakości według systemu certyfikacji BREEAM są właściwości akustyczne obiektu budowlanego. Na etapie projektowym sprawdzamy jego zgodność z wymaganiami akustycznymi zawartymi w aktualnych normach.

Wykonujemy analizy i pomiary akustyczne niezbędne do uzyskania certyfikatu BREEAM. Ekspertyzy z pomiarów i analiz akustycznych wykonujemy zarówno w etapie projektowym oraz w budynkach już istniejących.

Pomagamy również inwestorom przy optymalizacji właściwości akustycznych obiektu jeśli chodzi o środowisko zewnętrzne oraz wewnętrzne. Zaprojektujemy odpowiednie rozwiązania potencjalnych problemów z hałasem na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.